Absolventi programov v rámci odboru biológia môžu po ukončení štúdia uplatniť na pracovných pozíciách, ktoré sú na súčasnom trhu práce žiadané:

Absolventi programu Botanika:

Botanik – špecialista ochrany prírody: vykonáva analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti v agende ochrany prírody a krajiny (príprava odborných podkladov v ochrane rastlín a ich biotopov). Schvaľuje obsah dokumentov ochrany prírody. Hodnotí stav životného prostredia pomocou fytoindikátorov, navrhuje revitalizačné a fytoremediačné opatrenia na zlepšenie kvality prostredia.

Absolventi odboru Genetika:

Pracovník diagnostických a klinicko-genetických laboratórií: má možnosť uplatniť sa v klinickej genetike, buď v prenatálnej diagnostike genetických ochorení, alebo pri genetickej charakterizácii onkologických ochorení, ktorá je dôležitá pre správne nastavenie liečby.

Expert vo farmaceutických a biotechnologických firmách: experti pre kompetentné predstavovanie produktov zákazníkom a potenciálne tiež ako členovia výskumných tímov pre vývoj nových liečiv a biotechnologických produktov.

Absolventi programu Antropológia:

Klinický antropológ – zamestnanec nemocníc: vytvára normy zdravého človeka, ktoré sú základom pre posúdenie rôznych ochorení. Aktívne sa spolupodieľa na diagnostike a priebehu terapie s lekárom, napr. pri posudzovaní správneho rastu detí a pod.

Expert kriminalisticko-expertízneho ústavu: zameriava sa na identifikáciu biologického materiálu, vyhodnotenie odtlačkov prstov, dlaní a pod.

Likvidátor poistných udalostí: posudzuje mieru poistného plnenie v oblasti životného poistenia, poistenia osôb a pod. (zaisťovanie odborných znaleckých posudkov a úplná kompletizácia dokumentácie ku likvidácii).

Kurátor v múzeu: kurátor antropologických zbierok a zbierkových predmetov. Evidencia a odporné spracovanie kostrových nálezov z archeologických výskumov.

Biológ – výskumný pracovník napr. v centrách asistovanej reprodukcie, Národnom transplantačnom ústave, nemocničných i súkromných genetických laboratóriách a pod.

Absolventi programu Mikrobiológia:

Mikrobiológ – klinický pracovník v zdravotníctve: venuje sa identifikácii patogénnych mikroorganizmov. Na tejto pozícii môžu pracovať ako kvalifikovaní pracovníci iba absolventi, ktorí ukončili vzdelanie v oblasti mikrobiológie pokrývajúce vedomosti z bakteriológie, virológie, mykológie, imunológie a molekulovej biológie.

Mikrobiológ – pracovník regionálnych podnikov a prevádzok, prípadne súkromných firiem v oblastiach vodného hospodárstva a potravinárstva. Pracovníci môžu pracovať priamo v diagnostických laboratóriách zameraných na kvalitu vody a potravín alebo na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Pozrite si: študijné programy v odbore BIOLÓGIA