Absolventi programov v rámci odboru chémia sa môžu po ukončení štúdia uplatniť na pracovných pozíciách, ktoré sú na súčasnom trhu práce žiadané:

Analytický chemik: analytický chemik ovláda postupy a prístrojové metódy určovania chemických látok a stanovenia ich koncentrácie v rozmanitých prostrediach ako sú napr. voda, ovzdušie, potraviny, liečivá a rôzne priemyselné produkty. Uplatňuje sa pri kontrole životného prostredia, technologických procesov a v zlepšovaní jestvujúcich a vývoji nových analytických postupov.

Anorganický chemik: anorganický chemik pozná vlastnosti širokej škály chemických zlúčenín spojených najmä s neživou prírodou. Ovláda postupy ich prípravy a metódy skúmania ich fyzikálnych a chemických vlastností. Uplatňuje sa pri riadení a zdokonaľovaní výrobných procesov a podieľa sa na vývoji nových materiálov ako sú zliatiny kovov, stavebné materiály, nanomateriály a navrhuje technologické postupy ich prípravy a výroby.

Biochemik: biochemik skúma chemické látky vyskytujúce sa v živých organizmoch a ich vzájomné reakcie. Ovláda postupy získavania takýchto látok a metódy určovania ich zloženia, štruktúry a vlastností. Uplatňuje sa pri výskume funkcie biologických procesov, príčin najrôznejších ochorení, vývoji nových liečiv a technologických postupov ich prípravy a tiež pri vývoji nových metód diagnózy ochorení.

Fyzikálny chemik: fyzikálny chemik študuje fyzikálne a chemické vlastnosti látok z neživej i živej prírody a ich vzájomné chemické reakcie s cieľom pochopiť fyzikálno-chemickú podstatu vlastností látok a prvotné príčiny priebehu ich reakcií. Ovláda prístrojové metódy na skúmanie vlastností a reakcií látok a teoretické a počítačové nástroje na vysvetlenie ale aj predpovedanie študovaných javov. Uplatňuje sa vo výskume na rozhraní chémie, fyziky a biológie, vývoji nových materiálov, technologických zariadení a výrobných postupov.

Jadrový chemik: jadrový chemik pozná vlastnosti rádionuklidov s najrôznejším využitím v chemickom a biologickom výskume, v rádiomedicíne a energetike. Ovláda postupy prípravy rádionuklidov a práce s nimi a prístrojové metódy na ich analýzu. Uplatňuje sa v chemickom, biologickom a lekárskom výskume, pri vývoji nových aplikácií a diagnostických postupov, v jadrovej energetike a kontrole životného prostredia.

Organický chemik: organický chemik pozná vlastnosti širokej škály zlúčenín uhlíka s najrôznejším využitím. Ovláda postupy ich prípravy a metódy skúmania ich fyzikálnych a chemických vlastností. Uplatňuje sa v chemickom, biologickom a lekárskom výskume, pri riadení výrobných procesov, vývoji nových látok a materiálov ako sú napr. liečivá, farbivá, plasty a nanomateriály a navrhuje technologické postupy ich prípravy a výroby.

Pozrite si: študijné programy v odbore CHÉMIA