Absolventi programov v rámci odboru enviromentalistika sa môžu po ukončení štúdia uplatniť na pracovných pozíciách, ktoré sú na súčasnom trhu práce žiadané:

Zamestnanec firmy v environmentálnom sektore: finančne často lukratívna pozícia v širokom diapazóne environmentálnych tém, od odpadového hospodárstva (vrátane recyklácie), zneškodňovanie a mitigáciu starých environmentálnych záťaží (napr. skládok nebezpečného odpadu), záchranu ohrozených druhov bioty až po revitalizáciu rizikových prvkov krajiny (napr. vysušovanie, chemické znečistenie, erózia) aj v súlade so zmierňovaním vplyvov globálnej klimatickej zmeny predstavuje dôležité poslanie s nezanedbateľným spoločenským ohodnotením. Na druhej strane však vyžaduje aj zodpovedný prístup a chápanie vzájomných interakcií medzi jednotlivými zložkami životného prostredia.

Poradca v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a hodnotenia environmentálnych rizík: nachádza uplatnenie osobitne v rámci veľkých národných a európskych rozvojových projektov s potrebou vysoko odborných stanovísk a s výraznou mierou zodpovednosti pri povoľovaní zásahov do krajiny, od budovania infraštruktúry, energetického priemyslu či medzinárodných cestných komunikácií. Pre nevyhnutné interdisciplinárne náročné vnímanie reality s objektívnym nadhľadom na posudzovanie interakcií medzi ochranou životného prostredia a udržateľným rozvojom spoločnosti je štúdium environmentalistiky kľúčovým krokom.

Pracovník štátnej správy a samosprávy: často žiadaná pozícia environmentalistu v praktickej administratíve na medzinárodnej až miestnej úrovni (napr. ministerstvá SR, odbory starostlivosti o životné prostredie, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia) je esenciálnym povolaním v rámci realizácie, plánovania a kontroly udržateľnej spoločnosti s cieľom ochrany prírody a životného prostredia. Vyžaduje si dostatočný prehľad v aktuálnych právnych normách, „zelenej“ politike a schopnosti komunikácie ako aj hľadania konsenzu pri riešení konkrétnych problémov starostlivosti o životné prostredie.

Vedecký pracovník v environmentálnych vedách: atraktívne povolanie pre najtalentovanejších absolventov environmentalistiky nachádza uplatnenie vo vede a výskume na pomedzí biológie, chémie, geografie, geológie a rozmanitých spoločenskovedných disciplín ako ich funkčné prepojenie s cieľom posunúť naše poznatky o stave, dynamike a zmenách v životnom prostredí s osobitným dôrazom na vývoj nových možností jeho ochrany a udržateľného využívania, vrátane výskumu starých environmentálnych záťaží, odbúravania toxických látok z prostredia, biologických invázií či erózie pôd.

Pracovník environmentálnej výchovy: dôležité poslanie vo vzdelávaní všetkých vekových kategórií spoločnosti s cieľom vštepenia pravých priorít pri ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva nachádza žiadané uplatnenie naprieč širokým spektrom života spoločnosti, od rezortu školstva po aktivity tretieho sektoru so zreteľom na udržateľný život, vrátane aktuálnych globálnych tém ako environmentálna migrácia, globalizácia, klimatická zmena. V tejto oblasti je kľúčom k úspechu interdisciplinárny nadhľad, schopnosť nájdenia konsenzu a nenásilné pretlačenie filozofie udržateľnosti.

Pozrite si: študijné programy v odbore ENVIROMENTALISTIKA