Absolventi programov v rámci odboru geografia sa môžu po ukončení štúdia uplatniť na pracovných pozíciách, ktoré sú na súčasnom trhu práce žiadané:

Územný plánovač: absolvent geografie ako člen tímu vedeného architektom/urbanistom, kompetentne dokáže analyzovať priestorové väzby v rôznych mierkach (od lokálnej po celonárodnú), a to v oblastiach ekonomika, demografia a sociálny kapitál, doprava, cestovný ruch, životné prostredie, atď., možnosti uplatnenia v spracovateľských tímoch vytvárajúcich návrhy územných plánov alebo strategických plánov pre mestá/vidiecke obce, regióny, štát.

Projektový Manažér (rôzne typy projektov vrátane EÚ projektov, a strategických plánov): absolvent geografie disponuje kompetenciami vytvárať, riadiť, príp. administrovať projekty (financované z fondov EÚ, či iných verejných zdrojov) zamerané na ochranu životného prostredia, rozvoj sociálneho kapitálu, regionálny rozvoj, výstavbu či modernizáciu dopravnej infraštruktúry, strategické plánovanie).

Poistný špecialista (napr. na životné poistenie): absolvent demografie sa dokáže veľmi dobre uplatniť  v poisťovníctve, ovláda demografické, matematické a štatistické modely pre výpočet poistného rizika. Štatistik: absolvent humánnej geografie a demografie sa dokáže veľmi dobre uplatniť vo firmám narábajúcich so štatistickými údajmi, a modernými metódami ako „big data“ (napríklad štatistika vychádzajúca z analýzy dát z mobilov, prehliadačov, a pod.)

Analytik a dátový špecialista: absolvent humánnej a regionálnej geografie disponuje schopnosťami analyzovať a vyhodnocovať informácie z rôznych oblastí fungovania spoločnosti (médiá, ekonomika, sociálne problémy, politika, marketing, atď.), úspešne sa uplatňuje v médiách, marketingových agentúrach, inštitúciách a firmách pracujúcich s rozsiahlymi dátovými súbormi (telekomunikácie, IT sektor, štatistika, ministerstvá).

Klimatológ a hydrológ: absolvent fyzickej geografie so špecializáciou na hydrológiu a klimatológiu sa dokáže uplatniť v tomto aktuálnom vedeckom odvetví v období súčasnej výraznej globálnej klimatickej zmeny, a to vo výskume ale aj v praxi.

GIS a IT špecialista: vzhľadom na množstvo predmetov zameraných na geoinformatiku, geografické informačné systémy, tvorbu máp a dynamickú vizualizáciu dát, sa absolventi geografie dobre uplatňujú v IT firmách a kartografických firmách

Pozrite si: študijné programy v odbore GEOGRAFIA