Absolventi programov v rámci odboru geológia sa môžu po ukončení štúdia uplatniť na pracovných pozíciách, ktoré sú na súčasnom trhu práce žiadané:

Mineralóg a petrológ: absolvent mineralógie a petrológie je schopný navrhovať projekty základného výskumu s využitím moderných laboratórnych metód a aplikovať výsledky tohto výskumu v praxi (napr. udržateľnosť kvality životného prostredia). Je vedený tak, aby mohol v budúcnosti riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia aj v rámci medziodborovej problematiky. Absolvent má veľké možnosti  uplatnenia v  povolaniach súvisiacich s geológiou, na univerzitách, Slovenskej akadémii vied, štátnych inštitúciách a ústavoch s geologickým zameraním, múzeách, banských závodoch, cementárňach, keramických závodoch a viacerých spoločnostiach zaoberajúcich sa banským, geologických a ložiskovým výskumom a prieskumom.

Inžiniersky geológ: absolvent programu Inžinierska geológia a hydrogeológia so zameraním na inžiniersku geológiu sa uplatní vo výskume, v geologických firmách a v inštitúciách zameraných na tvorbu a ochranu životného prostredia: a) pri hodnotení horninových masívov pre účely situovania povrchových a podzemných stavieb; b) pri vyhľadávaní, hodnotení a ťažbe stavebných nerastných surovín; c) pri hodnotení, prognózovaní, prevencii, sanácii a monitoringu nežiaducich geodynamických procesov (zosuvy, erózia a iné); d) pri hodnotení vplyvov činností na stabilitu a znečistenie geologického prostredia, pri návrhu sanačných opatrení a pri monitoringu.

Sedimentológ a štruktúrny geológ: absolvent programu dynamická geológia disponuje schopnosťami analyzovať a vyhodnocovať dáta o vzniku horských pásiem a sedimentárnych paniev. Úspešne sa uplatňuje vo firmách na razenie tunelov, úpravy svahov, zakladanie stavieb, prognózu geologického rizika, vyhľadávanie ropy a zemného plynu, pri ochrane a získavaní podzemných vôd, ale aj pri objavovaní geotermálnych zdrojov v spolupráci s ďalšími špecialistami.

Paleontológ: absolvent programu paleontológia sa dokáže uplatniť vo vedeckom odvetví študujúcom vývoj organizmov v čase. Vie posúdiť paleogeografické, paleoekologické a paleoklimatické podmienky v minulosti, ale aj v súčastnosti. Môže byť zamestnancom firiem zaoberajúcich sa výskumom morí (súčasných a v geologickej minulosti), ako aj všade tam, kde treba zistiť biostratigrafický vek komplexov usadených hornín.

Ložiskový geológ: absolvent ložiskovej geológie je schopný sa zapojiť do prieskumných prác nerastných surovín, spracovať terénne a laboratórne dáta do geografických informačných systémov a vypočítať zásoby nerastných surovín. Tiež sa môže uplatniť aj v oblasti prieskumu a sanácie oblastí po ťažbe nerastných surovín ako aj iných typov environmentálnych záťaží.

Geofyzik: absolvent aplikovanej a environmentálnej geofyziky dokáže riešiť úlohy geologického výskumu a prieskumu, navrhovať geofyzikálne postupy v základnom aj aplikovanom výskume geovied a vykonávať geofyzikálny výskum a prieskum ako aj poznať ekonomické súvislosti aplikácie geovedných odborov a má základné právne vedomie. Absolventi ovládajú metodiku terénnych prác, meranie geofyzikálnymi aparatúrami, prácu zo súborom počítačových prostriedkov pri vyhodnocovaní nameraných dát, ich interpretácie a zostavovaní výstupov vo forme máp a priestorových modelov horninového prostredia.

Pozrite si: študijné programy v odbore GEOLÓGIA