Ekonomická a politická geografia
a demografia

Čo môžem očakávať?

Profil absolventa
študijného programu.

Študijný odbor ponúka 2 zamerania: Politická a ekonomická geografia a Demografia, migrácia a ľudské zdroje. Štúdiom získate znalosti z jednotlivých čiastkových disciplín ekonomickej, sociálnej a politickej geografie, populačnej geografie a demografie, hodnotenia ľudských zdrojov, vybraných aspektov územného rozvoja, geoinformatiky.

Absolventi získajú skúsenosti s kvantitatívnymi i kvalitatívnymi metódami, zberom, spracovaním a analýzou priestorových dát (napr. o obyvateľstve, ekonomike územia). Súčasťou štúdia je výskum v teréne, exkurzia, stáže a vlastným výskum pri príprave záverečnej práce. Absolventi dokážu používať vybrané štatistické, databázové a geoinformačné programy a sú schopní navrhovať, štrukturovať a manažovať účelové geografické databázy. Ovládajú postupy analýzy, syntézy a prezentácie ekonomických, sociálnych, demografických, politicko-geografických dát. Sú pripravení spolupracovať na príprave parciálnych sociálno-ekonomických a demografických analýz, reportov, spolupracovať na príprave plánov rozvoja. Dokážu participovať na príprave a implementácii projektových aktivít a verejných politík na rôznej priestorovej úrovni.

Róbert Antl

"Prvé roky štúdia som intenzívne zvažoval, či sa venovať štúdiu humánnej geografie alebo geomorfológie. Nakoniec tesne zvíťazil môj vzťah k politicko-geografickým problémom a témam, a to aj vďaka skvelému učiteľovi Jánovi Bučekovi. Orientácia na prácu s informáciami, textom a dátami sa ukázala ako správna. Vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia viem vďaka ich komplexnosti dodnes využiť aj mimo odboru, ktorý som vyštudoval. Všetko, čo som sa naučil na Prírodovedeckej fakulte má pre mňa dodnes mimoriadnu hodnotu."
Analytik, podnikateľ