Paleontológia

Čo môžem očakávať?

Profil absolventa
študijného programu.

Paleontológovia skúmajú organizmy, ktoré obývali našu Zem. Ich poznatky sú nevyhnutné pri vyhľadávaní nerastných surovín a hľadaní odpovedí na otázky príčin a následkov environmentálnych zmien v minulosti. Počas štúdia absolvuješ rôzne exkurzie a terénny výskum.

Počas štúdia sa absolvent bakalárskeho programu oboznámi s princípmi historickej a stratigrafickej geológie, čo mu v spojitosti so základnými poznatkami o geologickej stavbe oblasti Západných Karpát umožní vnímať vývoj biosféry v čase a priestore, získa vedomosti o vývoji biosféry, biodiverzity a evolúcii ekosystémov. Základné poznatky z biológie a genetiky mu vytvoria cestu pre pochopenie evolučných procesov.

Štúdium umožní absolventovi riešiť otázky zmien životného prostredia a biodiverzity v geologickej minulosti s predikciou možného vývoja v budúcnosti. Keďže podobný študijný program v bakalárskom stupni zatiaľ na území Slovenska chýba, jeho absolvent nájde uplatnenie nielen v podmienkach medziodborového výskumu (biológia, ekológia, paleontológia, geológia) na tradičných vedeckých inštitúciách, ale aj v rámci tretieho sektora v organizáciách a združeniach so zameraním na popularizáciu vedy, ochranu prírody, celoživotné vzdelávanie, legislatívu, prípadne v štátnej správe.

Slavomíra Mašurová

Ku vzťahu k prírode ma viedol ešte môj otecko, ale na našej alma mater som stretla skutočných nadšencov prírody. Štúdium na PrifUK mi dalo oveľa viac ako som si spočiatku uvedomovala. Našu fakultu považujem za výnimočnú tým, že profesori sú partnermi študentov a aj vďaka množstvu exkurzií odovzdávajú skúsenosti študentom aj nad rámec svojho pracovného času. Získala som pevné priateľstvá, naučila som sa držať nohami pevne na zemi a životné hodnoty zoradiť v správnom poradí.
Diplomat, aktuálne veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Fínsku a v Estónsku