Biochémia

Čo môžem očakávať?

Profil absolventa
študijného programu.

Kráľovská vedná disciplína, ktorá vysvetľuje chemické princípy života. Učí nás ako živé organizmy fungujú a dáva nám nástroje, pomocou ktorých ich môžeme ovplyvňovať (napríklad lieky). Naši študenti porozumejú chemickým procesom v živých organizmoch, naučia sa ich skúmať a  nové poznatky využívať pre potreby ľudstva.

Absolventi študijného programu biochémia sú pripravení vykonávať profesiu biochemika, vedecko-výskumného a pedagogického pracovníka v oblasti biochémie, v biotechnológiách, ako aj v biomedicínskom výskume v širokom rozpätí povolaní na pracoviskách v rámci Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl, v oblasti zdravotníctva, poľnohospodárstva, potravinárskeho, chemického a  farmaceutického priemyslu, životného  prostredia, v biotechnologických firmách a v spoločnostiach obchodujúcich s chemikáliami a laboratórnym materiálom.

  Vzhľadom k medziodborovej povahe odboru a širokým znalostiam sa náš absolvent môže bez problémov uplatniť ako chemik alebo biológ vo vybraných profesiách, v ktorých sa vyžaduje exaktný prístup a laboratórne zručnosti.

Marek Bartošovič

„Štúdium na Prírodovedeckej Fakulte UK bolo pre mňa prvým krokom, vďaka ktorému sa mi otvorili dvere do sveta vedy. Magisterské štúdium biochémie mi dalo široký teoretický základ vedomostí, ktoré som mnohokrát využil a dali mi možnosť vybrať si, čo chcem v budúcnosti robiť a na čo sa zamerať. Navyše som tu spoznal inšpiratívnych ľudí, ktorí naštartovali moju vášeň pre vedu a výskum, ktorá ma poháňa vpred dodnes.“
Vedúci skupiny, Stockholm University, Švédsko