Geografia, kartografia a geoinformatika

Čo môžem očakávať?

Profil absolventa
študijného programu.

Absolventi študijného programu Geografia, kartografia a geoinformatika dokážu analyzovať problémy a zhodnotiť možnosti krajinnej sféry. Identifikujú parciálne javy v jednotlivých geosférach sú schopní posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikovali premeny prírodného systému a zhodnotili jeho súčasný stav so zameraním na geografiu SR.

Absolventi ovládajú metodiku kartografického modelovania geografickej informácie. Vedia navrhovať, používať a vyhodnotiť vlastnosti kartografických zobrazení v geografických aplikáciách. Vedia kartograficky modelovať rôzne geografické témy a majú praktické zručnosti pri tvorbe tematických máp geografických entít krajiny.

Absolventi majú vedomosti a praktické zručnosti v používaní geografických informačných systémov, pričom ovládajú digitálne metódy zberu geografickej informácie, digitálne metódy jej integrácie v geografickej báze údajov, digitálne metódy modelovania priestorových vzťahov, generovanie pridanej hodnoty integrovanej geografickej informácie a tvorbu poznatkov pre rozhodovanie a digitálne metódy distribúcie geografickej informácie vo forme geografických informačných a mapových služieb.

Absolventi majú praktické zručnosti v používaní geografických informačných služieb v prostredí internetu a ovládajú nástroje univerzálnej geografickej komunikácie v prostredí priestorových informačných infraštruktúr. Absolventi majú praktické zručnosti vyvíjať základné geografické webové aplikácie.

Pavol Baláž

Nezabudnuteľné zážitky z terénov, veľa času stráveného v prírode, hĺbkové vedomosti o mapách a krajine vôkol nás, jedinečné geopriestorové IT technológie, priestor na mimoškolské aktivity a brigády... A po skončení otvorené dvere do profesionálnych GIS firiem, kde môžem za pekný plat robiť prácu čo ma naozaj baví. Ak by som sa mal po strednej rozhodnúť ešte raz, vybral by som si rovnako. ArcGEO Information Systems - GIS expert