Environmentalistika

Čo môžem očakávať?

Profil absolventa
študijného programu.

Absolventi študijného programu environmentalistika môžu vykonávať odborné úlohy na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, vykonávať informačnú a konzultačnú činnosť, pripravovať informácie pre propagačnú a osvetovú činnosť na úseku ochrany životného prostredia. Absolvent ovláda základnú problematiku životného prostredia a zásady trvalo udržateľného rozvoja.

Absolventi študijného programu environmentalistika získajú vedomosti zo študijných odborov charakterizujúcich zložky životného prostredia ako sú geológia, meteorológia, hydrológia, geografia, pedológia, biológia. Ďalšie vedomosti získajú z oblasti ekológie, krajinnej ekológie, ekosozológie, chémie, geochémie, environmentálneho práva, druhovej ochrany, územnej ochrany, ochrany prírodných zdrojov, trvalo udržateľného rozvoja. Všetky získané vedomosti môžu uplatniť vo vedeckých a výskumných inštitúciách ako aj v inštitúciách štátnej správy a samosprávy.

Ján Dobšovič

Aj vďaka štúdiu na Prírodovedeckej fakulte som si dokázal prepojiť to, že environmentalistika je vlastne ekonómia prírody, a tak skúsenosti z environmentalistiky dnes využívam pri podnikaní. Okrem množstva poznatkov o ochrane prírody som sa však naučil jedno zásadné. Škola ti nemá dávať, ale máš si z nej brať a toho som sa držal počas celého štúdia. Samozrejme nadobudol som aj množstvo priateľstiev a známostí, s ktorými som dodnes odborne v kontakte.
Ornitológ a majiteľ cestovnej kancelárie watching.sk