Geografia, rozvoj regiónov
A európska integrácia

Čo môžem očakávať?

Profil absolventa
študijného programu.

Štúdium regionálnej geografie a rozvoja regiónov je o porozumení procesov okolo nás a aktuálnych problémov spoločnosti na lokálnej až globálnej úrovni v časových a priestorových súvislostiach. Štúdium je orientované na analýzu priestorových údajov, čo prináša široké možnosti uplatnenia v praxi.

Absolventi študijného programu dostanú ucelené geografické vzdelanie, sú schopní komplexnejšie porozumieť procesom v krajine a spoločnosti a následne sa podieľať na kompetentnom strategickom rozhodovaní vo verejnej či súkromnej sfére. Počas štúdia vám sprostredkujeme vedomosti a zručnosti k rôznym metódam geografického výskumu. Ide o metódy zberu dát rôzneho charakteru a rozsahu, ich analýzy, vizualizácie a interpretácie pomocou najnovších technológií a špecializovaných programov. Skúsení pedagógovia vedú študentov analýzou a interpretáciou dát z minulosti a súčasnosti plánovať rozvoj krajiny a jej regiónov do budúcnosti, vytvárať strategickú dokumentáciu a návrhy na zlepšenie aktuálneho stavu. Regionálne plánovanie a politika patria k profilovým predmetom nášho študijného programu.

Marcela Zubriczká

Po dlhoročnej práci na Ministerstve financií SR a Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR môžem povedať, že nebyť študentom regionálnej geografie, nie som tam, kde som... Analýzy dát, pochopenie vzájomných súvislostí procesov v krajine mi pomohlo pri nastavovaní systémov riadenia eurofondov, pri príprave stratégií regionálneho rozvoja Slovenska, pri podpore zaostávajúcich regiónov z európskych fondov alebo štátneho rozpočtu.
Generálna riaditeľka - Sekcia financovania fondov a koordinátor európskych fondov,
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky