Geológia

Čo môžem očakávať?

Profil absolventa
študijného programu.

Geológovia skúmajú stavbu a vývoj zemskej litosféry a paleobiosféry, vyhľadávajú nerastné suroviny, riešia sanáciu environmentálnych záťaží, zaoberajú sa ochranou vôd a skúmajú podmienky pri zakladaní stavieb. Počas štúdia absolvuješ rôzne exkurzie a terénny výskum.

Počas štúdia sa absolvent bakalárskeho programu oboznámi s princípmi a základmi geológie, mineralógie, paleontológie a štruktúrnej geológie, petrografie, sedimentológie, ako aj z aplikovaných geologických vied. Súčasťou štúdia sú aj povinné a výberové terénne exkurzie a mapovacie kurzy. Takéto základné poznatky mu umožnia riešiť akademické aj aplikované úlohy v sfére prírodných zdrojov a geo-environmentálnych vied.

Absolventi študijného programu geológia môžu pracovať ako terénni geológovia pri vyhľadávaní nerastných surovín a ako mapovací geológovia. Dokážu analyzovať geologické problémy a pod odborným vedením vykonávať terénne mapovacie a laboratórne práce. Dokážu graficky spracovať geologické mapové podklady, ovládajú geologické modelovacie softvéry a databázy. Uplatnenia sa v štátnych a súkromných organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum ako aj na oblasť environmentálno-ekologickú, územno-projekčnú, reklamnú a poradenskú činnosť.

Juraj Farkaš

Štúdium na PrifUK ponúka jedinečný „odrazový mostík“ tým, ktorí chcú mať znalosti o našej planéte a prispieť k riešeniu problémov v rámci prírodných zdrojov a geo-environmentálnych vied. Získal som tu základy z geológie, mineralógie a geochémie, ktoré využívam dodnes. Vedomosti zo štúdií a terénov v Karpatoch, uplatňujem pri výskumoch v menej prebádaných častiach našej planéty. Aktuálne v Austrálii skúmam izotopové vlastnosti sedimentárnych systémov.
Senior Lecturer & Isotope Geochemist The University of Adelaide, Austrália