Medicínska biológia

Čo môžem očakávať?

Profil absolventa
študijného programu.

Absolventi študijného programu Medicínska biológia nájdu uplatnenie na pracovískách s biologickým a chemickým zameraním (napr. VŠ, SAV, poľnohospodárstvo a lesníctvo, potravinársky priemysel), no najmä  v zdravotníctve, v oblasti  k tzv. personalizovanej medicíny, vrátane diagnostiky, terapie ako aj prevencie.

Absolventi Medicínskej biológie získajú a pochopia podstatné fakty, princípy a teórie v biológii, vedia ich používať pri riešení úloh základného a aplikovaného výskumu. Sú schopní pochopiť súvislosti medzi biológiou a ďalšími prírodovednými odbormi a dokážu používať metódy biologických a niektorých chemických vedných disciplín. Sú spôsobilí pracovať s prístrojmi a biologickým materiálom používanom vo výskume, dokážu analyzovať údaje získané pri experimentoch a na ich základe navrhnúť možné riešenie problému. Dokážu pracovať efektívne ako člen výskumného tímu, oboznamovať sa s najnovšími poznatkami vo svojom odbore a pokračovať v odbornom vývoji, sú spôsobilí komunikovať s verejnosťou, prezentovať výsledky a informovať o aktuálnych problémoch v odbore.

Miroslav Dolník

„Štúdium medicínskej biológie ma vedomostne a prakticky pripravilo na moje ďalšie pôsobenie v oblasti biomedicíny, genetiky, molekulárnej biológie a biotechnológie. Počas štúdia som sa priučil metódam dôležitým v modernej vede, ako sú práca s databázami a štatistika. Moje ďalšie kroky viedli na magisterské a následne doktorandské štúdium, kde mám vďaka získaným vedomostiam možnosť vytvárať proteíny s praktickým využitím vo viacerých priemyselných odvetviach.“
Doktorand, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave